Barion Pixel

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Balázs Gyula EV. , mint, adószám: 14698743-2-41); email elérhetőség: kowacsoport@gmail.com, (továbbiakban: Szolgáltató) és a www.kowajoga.hu  webáruházban (továbbiakban webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Eladó és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.

  1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
  • A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a kowajoga.hu weboldalon található elektronikus webáruházban történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

 

  • kowajoga.hu webáruházban történő vásárlás a webáruházban történő elektronikus úton leadott megrendeléssel, valamint telefonon történő megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

 

  • kowajoga.hu webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen valós adatait megadva érvényes megrendelést ad le, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.
  •  

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés, írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést nem iktatják. A mindenkori érvényben lévő Általános Szerződési Feltételekről a weboldalon tud tájékozódni.  A megrendelés a teljesítés megkezdéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre levélben, telefonon és elektronikus levélben (e-mailben) van lehetőség. Amennyiben megrendelését a futárszolgálatnak átadtuk, úgy nincs lehetősége a megrendelés visszavonására.

 

1.5 A www.kowajoga.hu  webáruház üzemeltetését, kiskereskedelmi és az ügyfélszolgálati tevékenységet a Balázs Gyula EV. végzi.

Eladó adatai:

Cégnév:  Balázs Gyula EV.

Adószám: 56771927-1-33Üzemeltető elérhetőségei: kowacsoport@gmail.com

Cégnév:  Balázs Gyula EV

Adószám: 56771927-1-33

Tárhelyszolgáltató adatai: Integrity Kft.

A tárhely-szolgáltató neve:

A tárhely-szolgáltató címe: Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: office@integrity.hu
Telefon: +36 (1) 450-2660

  1. Vásárlás

2.1 A www.kowajoga.hu  webáruházban az egyes előfizetés(ek), előfizetések mellett minden esetben megtalálhatóak a vásárlói döntéshez szükséges alapvető adatok, információk, a előfizetés ára, a előfizetések paraméterei és a fotója is. A feltüntetett árak az alábbiak lehetnek: bruttó árak, melyek tartalmazzák az ÁFA-t (AAM), vagy nettó árak, melyek nem tartalmazzák az ÁFÁ-t (AAM). A kiválasztott előfizetések, előfizetések mellett található egy „checkbox” melyre kattintva a bepipált előfizetéset a megrendelő űrlapon kiválasztotta. 2.2 A kiválasztott előfizetés(ek), előfizetések checkbox kijelőlését követően Önnek ki kell választania a fizetési módot. Amennyiben kártyás fizetési módot választ, a rendszer átirányítja Önt a Barion felületére, ahol biztonságosan fizethet kártyájával online. Amennyiben utalásos fizetési módot választ, a rendszerünk a köszönőoldalra irányítja Önt.
Mind a két megrendelési módnál a rendszerünk egy emailt küld a megrendelőnek, melyben az alábbiak találhatóak:
-Sikeres kártyás fizetési mód esetén: rendelt előfizetés, számlázási cím, végszámla letöltő linkje, az előfizetéshez járó bejelentkezési adatok, bejelentkezési felület linkje.
-Utalásos fizetés esetén: a számlázási cím, illetve az utalandó összeg, illetve cégünk bankszámla száma, amire várjuk az utalást.2.4 A megrendelés megtörténtét követően rendszerünk a Vásárló e-mail címére egy elektronikus visszaigazolást küld a megrendelés részletes adataival.

2.5 A vásárlás, a szerződéskötés a megrendelt előfizetések ellenértékének kifizetésekor jön létre. A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad.

2.6 A megrendelt előfizetés(ek), a szállító cégnek  való átadását (a csomagfeladás tényét) e-mail-ben közöljük vásárlóinkkal. Futárral történő szállítás esetén, a szállítást végző alvállalkozó cég értesítést (email, vagy SMS) küld a címzettnek. Ügyfélszolgálatunk munkatársai készséggel állnak vásárlóink segítségére a megrendelések részleteivel kapcsolatban.

2.7 Amennyiben a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni.

  1. Szállítás és fizetési feltételek

3.1. SZÁLLÍTÁSI MÓDOK

Nincs kézzel fogható előfizetés, így nem történik házhozszállítás.

3.2. FIZETÉSI MÓDOK

  1. Átutalásos fizetés

A vásárlás összegét, átutalással is kiegyenlítheti.

A megrendelt előfizetése(ke)t az összeg beérkezése után adjuk fel Önnek.

Kérjük, a következő bankszámlaszámra utalja a vásárlás összegét: Budapest Bank, Bankszámla szám: 10103379-60620300-01005003 Az átutalás közlemény rovatában kérjük, tüntesse fel a megrendelés számot, illetve a Megrendelő nevét.

2.Bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

  1. Az elállás joga, az elállás részletei, jótállás, szavatosság

4.1 Amennyiben az Ügyfél az előfizetés kifizetése után el kíván a vásárlástól állni, azt az előfizetést kifizetését követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a

fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet rendelkezik.

4.2 Az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a megrendelt árut átvette. Több előfizetés adásvétele eseten, ha az egyes előfizetések szolgáltatása eltérő időpontban történik, akkor az utoljára szolgáltatott előfizetés átvételének napjától; több tételből vagy darabból álló előfizetés esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak átvétele napjától gyakorolhatja az ügyfél az elállás jogát. Természetesen az ügyfél a előfizetés megvásárlásától a előfizetés átvétele, kiszállítása előtt is bármikor elállhat, ez irányú szándékát telefonon, e-mailben és írásban jelezheti a szolgáltató, az üzemeltető felé.

4.3 Amennyiben az Ügyfél a vásárlástól el kíván állni, úgy az írásbeli elállási nyilatkozatot elegendő a előfizetés átvételét követő 30 naptári napon belül postán, vagy elektronikus levél formájában megküldeni a szolgáltatónak és az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni a előfizetéset is a webáruház számára.

4.4 Az Ügyfél az elállás jogát egyértelmű nyilatkozat formájában vagy az alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja:


Elállási nyilatkozatminta

Címzett: Balázs Gyula EV.
Email: kowacsoport@gmail.com

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi előfizetés/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
[ Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló előfizetés vagy szolgáltatás megjelölése ]
Szerződéskötés időpontja /előfizetés átvétel időpontja: [ a megfelelő adat megadandó ]
A fogyasztó neve: [ értelemszerűen kitöltendő ]
A fogyasztó címe: [ értelemszerűen kitöltendő ]
A fogyasztó aláírása: [ kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén aláírandó ]
Kelt: [ értelemszerűen kitöltendő ]

4.5 Az ügyfél elállása esetén a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Amennyiben az ügyfél, a fogyasztó a jelen fejezetben leírtaknak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a előfizetéset haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a előfizetés átvételére meghatalmazott személynek átadni.

A szolgáltató mindaddig visszatarthatja a szerződéstől való elállásból következően visszafizetendő összeget, amíg a fogyasztó a előfizetéset vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszatérítés során a szolgáltató, a webáruház az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési módhoz kifejezetten hozzájárulását adja. A visszatérítés mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semminemű többletköltség nem terheli.

4.6 Elállás esetén a Fogyasztót, az Ügyfelet kizárólag a előfizetés visszaküldésének a közvetlen költsége terheli.

4.7 A fogyasztó csak a előfizetés jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A vállalkozás követelheti a fenti használatot meghaladó használatból adódó és a előfizetés nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

Figyelem! 4.8 A fogyasztó, az ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát webáruházunkban az alábbi a 45/2014. (II.26.) számú kormányrendeletben definiált esetben:

“e) olyan zárt csomagolású előfizetés tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiénia okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;”

A webáruházban forgalmazott táplálék-kiegészítők, kozmetikai-szépségápolási előfizetések, emberi szervezettel közvetlenül kapcsolatba kerülő előfizetések esetében a előfizetés tartalmát védő csomagolás megbontása, a higiénikusan lezárt tartó fedelének felbontása, illetve a tartalom, a tartalom mennyiségének látható módosítása az ügyfél elállási jogát megszüntetheti.

Egyebek

5.1 A www.kowajoga.hu  webáruházában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátinak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

5.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely A www.kowajoga.hu   webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős A www.kowajoga.hu  webáruházához való kapcsolódásáért és A www.kowajoga.hu  áruház weboldalán történő vásárlásért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák A www.kowajoga.hu  akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadottadat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

5.3 Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő megrendelését és visszautasíthatja vásárlási szándékát.

5.4 A Balázs Gyula EV.. ezúton tájékoztatja vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél A www.kowajoga.hu

webáruház alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a webáruház által átadott személyes adatokat a megrendelés zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a megrendelés bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a webáruház Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el webáruház üzemeltetője.

5.5 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék.

5.6 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.